Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/133/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1231 ze zmianami), związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


W załączniku nr 1 do uchwały nr XX/109/04 Rada Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań problemów Alkoholowych na 2004rok wprowadza się następujące zmiany:
W dziale III, pkt 3 kolumna 6 i 7 wykreśla się zapis: „Dla świetlic socjoterapeutycznych wg zapotrzebowania 3.000,-” a wpisuje się: „Dla świetlic socjoterapeutycznych: Gimnazjum nr 1 w Sztumie – 2.500,-, Zespół Szkół Nowa Wieś – 500,-”.

§ 2


Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Świetlice socjoterapeutyczne w ZS w Nowej Wsi oraz przy Gimnazjum nr 1 w Sztumie nie otrzymało w pełni kwot przyznanych uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie w 2003 roku. W związku z czym uważa się za zasadne podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.