Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VII/33/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 03 marca 2003 roku


w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 505/7 położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 Starostwu Powiatowemu w Sztumie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony część działki nr 505/7 położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2, opisanej w KW nr 18767 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, na rzecz Starostwa Powiatowego w Sztumie z przeznaczeniem na parking .


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Starostwo Powiatowe w Sztumie wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie części działki nr 505/7 położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2.
Starostwo Powiatowe opracowało koncepcję zagospodarowania terenu wokół budynku Starostwa oraz rozwiązanie problemu parkowania dla interesantów Banku Spółdzielczego, Poczty, Fundacji Zdrowie, PKO BP i pracowników tychże instytucji .

Urządzenie nowego parkingu w centrum miasta rozwiąże częściowo problem parkowania samochodów.
Przekazanie części działki nr 505/7 na rzecz Starostwa Powiatowego zostanie dokonane w formie użyczenia na czas nieokreślony z przeznaczeniem na parking . Powierzchnia zostanie pomierzona po zakończeniu inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuję podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu .