Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/88/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku


w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Z dniem 8 grudnia 2003 r. powołuje Annę Parol na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, kierownikiem USC jest Burmistrz. Rada Gminy może powołać innego kierownika USC i zastępców. Powołanie jest upoważnieniem do wykonywania czynności wynikających z zakresu zadań USC.
Z uwagi na długotrwałą nieobecność kierownika USC spowodowaną niezdolnością do pracy z powodu choroby konieczne jest powołanie drugiego zastępcy kierownika USC aby czynności wykonywane przez Annę Parol były prawnie skuteczne.