Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVIII/243/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku


w sprawie użyczenia części zespołu zamkowego, położonego przy ul. Galla Anonima w Sztumie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 38 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§1
Wyraża zgodę na:

1.Użyczenie na czas nieokreślony części zespołu zamkowego wpisanego do rejestru zabytków stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego przy ul. Galia Anonima w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 na działce nr 629/4 składającego się z:
- budynku zasadniczego zamku (skrzydło południowe),
- domu z wykuszem,
dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie z przeznaczeniem na cele statutowe, 2. nieodpłatne korzystanie z nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 629/4 położnej w Sztumie przy ul. Galia Anonima obręb geodezyjny nr 2 w celu dojścia oraz prawidłowego korzystania z części zespołu zamkowego będącego przedmiotem użyczenia.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:

Sztumskie Centrum Kultury złożyło wniosek o przedłużenie terminu użyczenia części zespołu zamkowego położonego przy ul. Galia Anonima w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 na działce nr 629/4.
W skład zespołu zamkowego położonego na w/w działce wchodzi: budynek zasadniczy (skrzydło południowe) oraz dom z wykuszem. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
W celu dojścia oraz prawidłowego funkcjonowania zespołu zamkowego umożliwia się nieodpłatne korzystanie z nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 629/4.
Zespół zamkowy opisany w § 1 projektu uchwały użycza się dla Sztumskiego Centrum Kultury na jego cele statutowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, majątek gminy może być użyczony na czas nieokreślony wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.