Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
U C H W A Ł A NR 143/2004
R A D Y M I E J S K I E J W S Z T U M I E
z dnia 28 sierpnia


W sprawie: uchwalenia statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40, ust.2 pkt. 2ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym(jednolity tekst Dz.U.Nr142 poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz art. 4 ust. 1 i art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z 2000 r z późn. zm.)Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie nadając mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2


Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc dotychczasowy statut
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, nadany w oparciu o uchwałę Nr XV/115/99 z dnia 28.10.1999 roku.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej

Joachim Majewski
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXV/143/2004 z dnia 28 sierpnia