Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr X/45/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.130 ust. 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmiany terminów realizacji zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego „Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego”, w punkcie 5 datę 30.05.2003 zastępuje się datą 31.10.2003 r., w punkcie 8 datę 31.05.2003 zastępuje się datą 31.10.2003 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zmian w załączniku do uchwały z dnia 30.12.2002 r. dokonuje się w związku z:

  1. Unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu rekreacyjno – sportowego przy SP Nr 2 w Sztumie” w tym zadanie: „Utwardzenie części terenu przy SP Nr 2 w Sztumie” (od strony ul. Reja) wraz z budową części ogrodzenia terenu SP Nr 2 w Sztumie (dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”). Zachodzi więc konieczność rozpisania drugiego przetargu co spowoduje przesunięcie terminu realizacji zadania na miesiące czerwiec – lipiec 2003 roku, a rozliczenie inwestycji nastąpi do 31.10.2003 r.
  2. Konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień oraz rozszerzenia zakresu opracowania projektu na inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej w Parku Inwestycyjnym Malbork – Sztum” (dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ rozdz. 90095 ”Pozostała działalność”) co powoduje przesunięcie terminu wykonania i uzgodnienia dokumentacji do 31.10.2003 roku.


Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.