Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXV/216/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591. ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za rok 2004, zamykające się kwotami:

1. DOCHODY
Plan - 26.857.157 zł
wykonanie - 26.162.094 zł
w tym:
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
plan - 3.930.083 zł
wykonanie - 3.773.188 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan - 13.500 zł
wykonanie - 13.499 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
plan - 185.000 zł
wykonanie - 188.354 zł

2. WYDATKI
plan - 28.708.000 zł
wykonanie - 27.226.929 zł
w tym:

a) wydatki bieżące
plan - 24.121.585 zł
wykonanie - 23.042.416 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan - 11.200.153 zł
wykonanie - 10.777.245 zł
- dotacje
plan - 895.450 zł
wykonanie - 890.788 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
plan - 3.878.380 zł
wykonanie - 3.709.781 zł
- wydatki na obsługę długu gminy
plan - 63.059 zł
wykonanie - 40.452 zł
- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan - 13.500 zł
wykonanie - 13.499 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
plan - 185.000 zł
wykonanie - 177.088 zł

b) wydatki majątkowe
plan - 4.586.415 zł
wykonanie - 4.184.513 zł

3. Budżet zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 1.064.835 zł
stanowiącym deficyt budżetu za rok bieżący

4. Zakład budżetowy
Przychody – wykonanie - 4.337.737 zł

Koszty – wykonanie - 4.306.875 zł

5. Środki specjalne
Przychody – wykonanie - 449.925 zł

Wydatki – wykonanie - 433.395 zł

6. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody - wykonanie - 77.339 zł
Koszty – wykonanie - 74.881 zł

Część opisowa i tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 została przedłożona Radzie Miejskiej 30 marca 2005 roku i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2005 roku.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2004 rok Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej na sesji w dniu 30 marca 2005 roku oraz przedstawił na posiedzeniach wszystkim resortowym Komisjom Rady. Sprawozdanie zostało przesłane w terminie do dnia 31 marca 2005 roku Regionalne Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do zaopiniowania. W uchwale
Nr 47/II/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość dokonania oceny wykonania budżetu i spełnia wymogi ustawowe, a pod względem formalno – prawnym sprawozdania budżetowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2004 rok oraz zapoznała się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i Komisji Rewizyjnej Rady.