Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/234/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Sztum do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej Nr 523 Trumieje – Gardeja do drogi krajowej Nr 55.

Na podstawie art. 8 pkt 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) –
Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :

§ 1.


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do podjęcia działań w celu przystąpienia gminy Sztum do porozumienia o wzajemnej współpracy do przygotowania inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej Nr 523 Trumieje – Gardeja do drogi krajowej Nr 55 realizowanej przez województwo pomorskie, powiat kwidzyński, powiat sztumski, miasto i gminę Prabuty, miasto i gminę Sztum, gminę Mikołajki Pomorskie, gminę Gardeja.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Wspólna realizacja inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich winna przyczynić się do:
- poprawy dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju gospodarczym i
turystycznym poszczególnych gmin i powiatów,
- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- usprawnienia połączeń komunikacyjnych z centrum administracyjnym w Gdańsku oraz
pomiędzy powiatami i gminami,
- poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenia
emisji spalin oraz poziomu hałasu,
- poprawy połączeń komunikacyjnych w powiązaniu z planowaną budową mostu przez
Wisłę w Kwidzynie.