Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIX/249/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku


w sprawie zatrudnienia radcy prawnego dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie.


Na podstawie art, 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 90 ust. ó i 7 załącznika nr 1 do uchwały nr W19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie-z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawę uchwalenia statutu Miasta i Gminy Sztum (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2003 roku, nr 48, poz. 719 ze mianami^ Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§1

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, do zawarcia umowy z osoba wykonującą zawód radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz. U. r 2002 roku Nr 123, poz: J059 ze zm.) w celu wykonywania doraźnej obsługi prawnej Komisji Rewizyjnej Rady Mieskiej w Sztumie.

§2

Zawarcie umowy nastąpi do dnia 31 października 2005 r,

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szrum.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie: podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu ma na celu zatrudnienie radcy prawnego do doraźnej obsługi prawnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie. Wnosząc pod obrady sesji proszę o podjęcie uchwały.