Urząd Miasta i Gminy w Sztumie


U c h w a ł a Nr XXV/141/2004
R a d y M i e j s k i e j w S z t u m i e
z dnia 28 sierpniaw sprawie zamiaru usunięcia pomnika braterstwa i przyjaźni przy Placu Wolności w Sztumie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)-


Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:§ 1


Podjąć działania mające na celu usunięcie znajdującego się na Placu Wolności pomnika braterstwa i przyjaźni w ramach realizowanego projektu turystycznego pn.„Zagospodarowania Centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P r z e w o d n i c z ą c y
R a d y M i e j s k i e j


Joachim Majewski
U z a s a d n i e n i e :

Konieczność likwidacji pomnika związana jest z podjęciem przez Gminę działań mających na celu zagospodarowanie turystyczne centrum miasta. Obecnie Gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektu pn. „Zagospodarowanie Centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego”, na którego realizację planowane jest pozyskanie środków unijnych.
Jednym z elementów zagospodarowania jest estetyzacja części Placu Wolności w obrębie aktualnie znajdującego się pomnika braterstwa i przyjaźni. Koszty likwidacji pomnika zostaną pokryte w ramach projektu zagospodarowania turystycznego dofinansowanego ze środków europejskich.
Jednocześnie usunięcie pomnika poprzedzone zostanie uzyskaniem opinii dot. jego likwidacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.
Przeprowadzona przez Gminę konsultacja społeczna w środowisku kombatanckim ustaliła, iż docelowo przedmiotowy pomnik należy usunąć z Placu Wolności.
W miejsce usuniętego pomnika proponuje się stworzyć miejsce pamięci poświęcone mieszkańcom ziemi sztumskiej – ofiarom i uczestnikom II wojny światowej lat 1939 – 1945 – w podziękowaniu za powrót ziemi sztumskiej do Polski.
Stworzenie takiego miejsca pamięci będzie spełnieniem moralnego obowiązku władz samorządowych oraz wyrazem hołdu złożonego temu pokoleniu mieszkańców ziemi sztumskiej.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuję podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.