Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/235/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości : Postolin, Biała Góra, Czernin ( tekst jednolity – uchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku ).

Na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :

§ 1.


W uchwale Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości: Postolin, Biała Góra, Czernin ( tekst jednolity - uchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku) wprowadza się zmiany :

1/ w załączniku Nr 1
- na stronie 2, po zwrocie „Mocną stroną wsi...” dopisuje się „ Postolin”
oraz po zwrocie „Słabą stroną miejscowości...” dopisuje się „Postolin”,
- na stronie 4 w kosztorysie dopisuje się:
- w części dot. budowy boiska sportowego „ Łącznie koszt budowy boiska – 32.208 zł”;
- na stronie 5 w kosztorysie dopisuje się :
- w części dot. prac remontowych budynku szatni „Łączny koszt remontu - 49.707 zł”;
- przed ogólnym podsumowaniem kosztorysu dopisuje się „Kosztorys i nadzór inwestorski
– 2.085 zł”.
- na stronie 5 w „Harmonogramie planowanego przedsięwzięcia” dopisuje się ostatnie zdanie
o treści „Planowany termin rozpoczęcia zadania 01 czerwca 2005 roku, zakończenie
projektu 30 września 2005 roku”.

2/ w załączniku Nr 3
- na stronie 3, po zwrocie „Mocnymi stronami miejscowości ...” dopisuje się „Czernin” oraz
po zwrocie „Słabą stroną wsi...” dopisuje się „Czernin”
- na stronie 5 w kosztorysie wykreśla się pozycję „ Wyposażenie kuchni (zestaw naczyń i
garnków)”, w pozycji „Ławostół zadaszony” zmienia się cenę pojedynczą elementu z
1.400,- zł na 2.000,- zł oraz cenę ogólną z 2.800,-zł na 4.000,-zł, w pozycji „Ławostół
niezadaszony” zmienia się cenę pojedynczą elementu z 450 ,- zł na 650,- zł oraz cenę ogólną
z 1800,- zł na 2.600,- zł.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Pismami Nr BSPO/0724/047/OW/05 z dnia 4 lipca 2005 roku oraz BSPO/0724/049/OW/05 z dnia 5 lipca 2005 roku (wpływ do Urzędu 06.07.2005 r.) Biuro ds. Sektorowego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwróciło się o uszczegółowienie „Planów i kierunków rozwoju miejscowości Postolin i Czernin”. Z uwagi na fakt, że w skład sołectw Postolin i Czernin wchodzą inne miejscowości, a zadania będą realizowane we wsiach Czernin i Postolin należy doprecyzować zapisy planów rozwoju. Ponadto kosztorysy remontowe muszą być uszczegółowion o zapisy wymienione w projekcie uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.