Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/174/2004
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 4 grudnia 2004 roku


w sprawie użyczenia dla Klubu Piłkarskiego „RUCH” Gościszewo nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 03 października 2002 roku Nr 66 poz. 1510

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-użytkowym położonej na działce nr 120 o pow. 1,1400ha, stanowiącej gminny zasób nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo gm. Sztum dla Klubu Piłkarskiego „RUCH” Gościszewo z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Klubu.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:Na terenie naszej gminy działa Klub Piłkarski „RUCH” Gościszewo, który występuje jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, posiada wpis do ewidencji Klubów Sportowych Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia , Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Klub złożył wniosek o przekazanie w użyczenie boiska piłkarskiego wraz z zapleczem socjalnym w Gościszewie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami, majątek gminy może być użyczony na czas nieokreślony wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

W celu umożliwienia Klubowi Piłkarskiemu „RUCH” Gościszewo realizacji zadań, proponuje się przekazanie nieruchomości opisanej w § 1 Uchwały w użyczenie na czas nieokreślony.Projekt Uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.