Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVIII/240/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25sierpnia 2005 roku


W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603) i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIlI/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 rokuNr90poz. 1249 zpóźn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 76/25 o pow. 507 m 2 położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo, opisanej w KW nr 1420 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76/26 stanowiącej własność osoby fizycznej, która zamierza te nieruchomość nabyć.
2. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do sprzedaży oraz zawarciem umowy notarialnej pokrywają nabywcy.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów nr 76/25 położona w obrębie geodezyjnym Gościszewo gmina Sztum zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami może być sprzedana na poprawienie warunków nieruchomości przyległej osobie, która zamierza te nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
W/w nieruchomość gruntowa ze względu na jej kształt i zbyt małą powierzchnię nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.* Właściciele przyległej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76/26 wystąpili z wnioskiem o nabycie w/w nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w przedmiotowej sprawie.