Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/177/04
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 14 grudnia 2004 rokuw sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.


Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jt.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wprowadza się następujące opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie:
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - 75 zł miesięcznie
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sztumie - 75 zł miesięcznie
w Publicznym Przedszkolu w Czerninie - 70 zł miesięcznie

§ 2


Zwolnienie z odpłatności za dany miesiąc może nastąpić na pisemny wniosek rodziców w przypadku ciągłej nieobecności dziecka co najmniej przez okres 1 miesiąca.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

§ 5


Traci moc Uchwała Nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUZASADNIENIE:Zwiększenie stawek opłaty za świadczenie usług przez przedszkola podyktowane jest wzrostem kosztów utrzymania.
W 2002 roku na utrzymanie przedszkoli poniesione zostały wydatki w wysokości 1.788.028,12 zł. Wpływy z opłaty stałej w 2002 roku wyniosły 188.815,80 zł. Udział rodziców w kosztach utrzymania przedszkoli w 2002 roku wyniósł 10,6 %.
Przewidywane wydatki na utrzymanie przedszkoli w 2003 roku wynoszą 1.960.400 zł. Wpływy z opłaty stałej przewiduje się w wysokości 192.710 zł, co stanowi 9,8 % ogólnych wydatków.
W związku z tym, iż przewidywane koszty utrzymania przedszkoli w 2003 roku rosną o 9,6 % w stosunku do 2002 roku, a udział rodziców w kosztach wynosi 9,8 % i jest niższy w stosunku do 2002 roku proponuje się wzrost opłaty stałej o 5 zł.
Planowane wydatki na utrzymanie przedszkoli w 2004 roku wynoszą 2.138.610 zł. Wpływy z opłaty stałej zaplanowane zostały w wysokości 253.700 zł, co stanowi 11,9% ogólnych wydatków.