Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr V/18/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum

Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 w związku z art. 10, art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Uchwala się, co następuje:

§ 1


Stwierdza się konieczność dokonania zmian

 • miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sztum przyjętego uchwałą nr IX/44/89 Rady Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18.12.1989 /Dz. Urz. Woj. Elbląskiego 1990 r. Nr 3 poz. 13 / z późniejszymi zmianami uchwała nr XLVI/267/93 Rady Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9.10.1993./Dz.Urz.Woj. Elbląskiego 1993 r.nr 15 poz 115/
 • miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sztum i miejscowego planu ogólnego wsi Czernin przyjętych uchwałą nr XLII/280/93 Rady Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 27.11.1993 r. /Dz. Urz. Woj. Elbląskiego 1993r. nr 17 poz. 131/
 • miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Domańskiego w Sztumie przyjętego uchwałą nr XXII/75/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 22.06.1987 r/ Dz. Urz. Woj. Elbląskiego 1988r. nr 30 poz.743/

w obszarze objętym granicami administracyjnymi miasta i gminy Sztum z wyłączeniem terenów, dla których uchwalono zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego uchwałą

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr XXX/250/2001 r. z dnia 10.02.2001 /Dz. Urz. Woj. Pom. nr 28 poz. 115/ działka nr 214/5 i 214/6 w Koniecwałdzie.

§ 2


Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny nr 1

§ 3


Na podstawie analizy uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, infrastruktury technicznej, istniejącego zainwestowania zasadności utrzymania dotychczasowych ustaleń miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego w świetle obowiązujących przepisów określić należy następujący zakres ustaleń planu:

 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 - w gminach o liczbie mieszkańców do 20.000.
 2. Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych.
 3. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.
 4. Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podległych ochronie.
 5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.
 6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki zabudowy.
 7. Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.
 8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 9. Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.
 10. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.
 11. Granice obszarów:
  a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
  c) przekształceń obszarów zdegradowanych


§ 4


Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sztum do opracowania planu, o którym mowa w § 1 i przeprowadzenia procedury formalnoprawnej.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. nr 15 1999 roku poz.139 z późniejszymi zmianami) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie cytowanej ustawy tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie tj. z końcem 2002 roku. Natomiast w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów ogólnych, termin ten ulega przedłużeniu do końca 2003 roku.
Nie podjęcie niniejszej uchwały spowoduje wydłużenie oraz utrudnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zwiększenie ponoszonych kosztów przez tut. Urząd związanych z ich przygotowaniem.
W tej sytuacji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, która pozwoli na wszczęcie procedury umożliwiającej opracowanie projektu zmian planu, a jednocześnie spowoduje przedłużenie ważności ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum do końca 2003 roku.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej