Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XVII/98/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


W sprawie zagospodarowania nieruchomości położonej w Postolinie stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ i § 2 ust. 1 pkt 6 i 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


 1. Wyraża się zgodę na oddanie następujących nieruchomości położonych w Postolinie opisanych w KW nr 22516, stanowiących gminny zasób nieruchomości
  tj.:

  • a/ budynku po byłym przedszkolu ,
  • b/ działki oznaczonej numerem 120/3 o pow. 4332m2 oraz
  • c/ działki oznaczonej numerem 120/4 o pow. 2573m2
   w użyczenie z przeznaczeniem na „Rodzinny Dom Dziecka"
   lub
   na dokonanie zamiany nieruchomości opisanej w ust. l lit. „a" i „b", na lokal
   mieszkalny wraz z udziałem 8/100 części do gruntu oznaczonego numerem 125/121 o pow. 1619m2, położony w miejscowości Czernin opisany w KW nr 26168 i nr 29834, stanowiący własność osób fizycznych.
   Dla nieruchomości księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

 2. Koszty dokonania zamiany pokrywa osoba fizyczna.

§ 2


 1. Traci moc Uchwała Nr XXX/266/96 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie zbycia działki budowlanej położonej w Postolinie w drodze przetargu nieograniczonego.
  Traci moc § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/207/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z
  dnia 30 września 2000 roku w sprawie zagospodarowania nieruchomości po
  byłym Zespole Szkół w Postolinie .

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Państwo S. wystąpili z wnioskiem o przejęcie na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Postolinie stanowiącej własność Miasta i Gminy Sztum w zamian za lokal mieszkalny i udział do gruntu, położony w Czerninie stanowiący własność wnioskodawców.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje podjęcie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.