Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IV/15/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002r.w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.6 ust.2, ust.5 pkt 1 i ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 200, poz. 1682)
Rada Miejska uchwala następujące wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

§ 1.


Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych wg załącznika nr 1.

§ 2.


Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wg załącznika nr 2.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:Zgodnie z art.6 ust.9 ustawy o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r. Dz.U.Nr 200, poz.1682) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy na podatek leśny, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej