Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/236/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst w Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst w Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) –

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :

§ 1.


W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/42/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa pkt 17 otrzymuje brzmienie :
„ Sołectwo Uśnice Pauzder Wiesława”.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Cytowane w projekcie niniejszej uchwały przepisy ustaw o podatku rolnym, o lasach oraz o podatkach i opłatach lokalnych nadały radom gmin uprawnienia do określenia inkasentów oraz zasad ich wynagrodzenia za inkaso. W roku 1993 podjęto uchwałę, w której ustalono, że na terenie gminy inkasentami będą sołtysi poszczególnych sołectw wymieniając ich z imienia i nazwiska. W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Uśnice zachodzi konieczność zmiany uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.