Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
U c h w a ł a XXVII/Nr 156/2004
R a d y M i e j s k i e j w S z t u m i e
z dnia 5 listopada
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na współfinansowanie i realizację projektów:
1. Boiska sportowe miejscem rekreacji społeczności wiejskiej.
2. Świetlice wiejskie – centra kulturalne wsi.
3. Place zabaw i mała infrastruktura turystyczna.
Projekty te zostaną zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.


§ 2


Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budżecie środki na realizację projektu w wysokości wynikającej z zasad Sektorowego Programu Operacyjnego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y
R a d y M i e j s k i e j


Joachim Majewski