Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VII/34/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 3 marca 2003 roku


W sprawie wytypowania przedstawicieli miasta i gminy Sztum do reprezentowania miasta i gminy Sztum w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXV/291/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku;

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Deleguje się:

  1. Leszka Tabora- Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
  2. Alicję Podlewską- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
  3. Joachima Majewskiego- Przewodniczącego Rady

do reprezentowania miasta i gminy Sztum w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”
§ 2


Traci moc uchwała Nr XLIII/347/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Sztum w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie ze statutem Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” w Zgromadzeniu Związku miasto i gminę reprezentuje Burmistrz oraz dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Miejską.
Wyłonienie przez Radę Miejską swoich przedstawicieli niezbędne jest do odbycia się pierwszego Zgromadzenia Związku i ukonstytuowania się organów Związku.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i został zaopiniowany pozytywnie.