Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/178/2004
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 4 grudnia 2004 roku
w spawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXV/143/2004
z dnia 28 sierpnia 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomoce społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz art.4 ust. 1 i art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów –prawnych (Dz. U. Nr 62 poz.718 z 2000r. z późn. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W Uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXV/143/2004 z dnia 28 sierpnia 2004 roku zmienia się treść załącznika Nr 1 w ten sposób, że:
skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 2 i wpisuje się w to miejsce:

„Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy”

§ 2


W pozostałym zakresie Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXV/143/2004 z dnia 28 sierpnia 2004 roku pozostaje bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski