Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/125/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§ 1


Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego określonego w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego „ Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego”. W punkcie 1 datę 30.06.2004 r. zastępuje się datą 31.08.2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Zmiany w załączniku do uchwały z dnia 30.12.2003 r. dokonuje się w dziale 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 86.367 zł. Z uwagi na konieczność przystosowania przez Komitet Monitorujący treść uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz nowymi wytycznymi Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie opracowywania studium wykonalności dla projektów przygotowywanych do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaszła konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2004 roku. Rozliczenie zadania nastąpi 31.08.2004 roku.Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.