Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwała Nr XXXVIII/246/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpniaw sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, części nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Kępina i Koniecwałd , stanowiących własność osób fizycznych.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 9 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 z późń. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, części nieruchomości
gruntowych oznaczonych numerami:
1/ 16/4, obręb geodezyjny Kępina , księga wieczysta KW 12175;
2/15/1, obręb geodezyjny Kępina, księga wieczysta KW 10717 ;
3/ 1, obręb geodezyjny Kępina, księga wieczysta KW 3072;
4/212/2, obręb geodezyjny Koniecwałd, księga wieczysta KW 5591;
5/ 203, obręb geodezyjny Koniecwałd, księga wieczysta KW 22334.

§2

Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski
Uzasadnienie:

W roku 1997 opracowano koncepcję poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze 55 w granicach miasta Sztum. Koncepcja ta jest systematycznie wdrażana do realizacji. W związku z wykonaniem najważniejszych zadań w granicach miasta (budowa rond oraz modernizacja ul. Sienkiewicza) podjęto rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w sprawie remontu drogi Nr 55 ną odcinku Sztum - Malbork. Droga ta wymaga w trybie pilnym modernizacji - stwarza poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Jest wąska, nawierzchnia zniszczona, dlatego też dochodzi do wypadków i kolizji. Najbardziej zagrożeni są piesi i rowerzyści. Dlatego też zgłosiliśmy konieczność budowy ścieżki pieszo-rowerowej argumentując to również realizacją w przyszłości zadania pn. Park Inwestycyjny - zwiększone natężenia ruchu, a tym samym większe zagrożenie pieszych i rowerzystów.
Zarządca drogi uwzględniając nasze postulaty zlecił opracowanie dokumentacji na remont w/w odcinka drogi, wyraził też zgodę na opracowanie dokumentacji i realizację budowy chodnika pod warunkiem, że gmina wykupi grunt. Właściciele nieruchomości wyrazili wstępnie zgodę na sprzedaż gminie części swoich gruntów. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.