Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/231/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2005 roku.

Na podstawie art.. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 109 Statutu Gminy Sztum stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/ 19/ 2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 48, poz. 719 z dnia 4 kwietnia 2003 roku- Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na każdy poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek, w zależności od potrzeb. Posiedzenia komisji, zwołuje Przewodniczący.

§ 2


1. Zatwierdza się następujący plan kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sztumie na II –półrocze 2005 roku:
1) kontrola kanalizacji sanitarnej Gościszewo Zlewnia D
(termin kontroli:07. 07.- 30. 09. 2005 r.),
2) kontrola inwestycji budowa zatoczki wraz z ciągiem pieszo- jezdnym przy SP nr 2 w Sztumie (termin kontroli: 07. 07.-29.12. 2005 r.),
3) kontrola inwestycji kanalizacja sanitarna Czernin- Sztum, ul. Fiszera-Barlewiczki realizowana w latach 1997- 1998 (termin kontroli: . 07.-29.12. 2005 r.),
4) kontrola działalności Zarządu Miasta i Gminy Sztum poprzedniej kadencji w zakresie zgodności realizacji inwestycji z uchwałami Zarządu i Rady Miejskiej
(termin kontroli: 01. 08- 29.12. 2005 r.),
5) kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
(termin kontroli: 01.09- 29.12. 2005 r.),
6) kontrola decyzji i Zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w 2005 roku (termin kontroli: 01. 09.- 29. 12. 2005 r.);
7) kontrola ZGKiM w Sztumie w zakresie realizacji remontów w 2004 i 2005 roku
(termin kontroli: 03. 10.- 29. 11. 2005 r.).

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zgodnie z § 109 Statutu Gminy Sztum dokonuje kontroli na podstawie planu pracy uchwalonego przez Radę Miejską.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.