Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/200/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie wyrażenie woli udziału Miasta i Gminy Sztum w charakterze partnera w projekcie pn. „Rozwój Handlu- Sieć Kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego (RENET)”

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę udziału Miasta i Gminy Sztum w charakterze partnera w projekcie pn. „Rozwój handlu- Sieć Kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego (RENET)”, planowanego do zgłoszenia do programu INTERREG III B przez partnera wiodącego Miasto Osterholz- Schrambeck z Niemiec.

§ 2

Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budżecie środki na realizację projektu w wysokości wynikającej z zasad programu INTERREG III B.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim MajewskiUzasadnienie
Powiat Osterholz- Scharmbeck z Niemiec zwrócił się z propozycją udziału Miasta i Gminy Sztum w charakterze partnera w projekcie pn. „Rozwój Handlu- Sieć Kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego RENET” planowanego do dofinansowania z programu INTERREG III B.
Oprócz gminy Sztum, w projekcje planowany jest udział partnerów z Niemiec, Finlandii, Szwecji i Danii. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu jest powiat Osterholz- Scharmbeck.
W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz rozwoju centrów miast ze szczególnym uwzględnieniem drobnego handlu. Charakter działań będzie zależał od potrzeb poszczególnych partnerów w tym zakresie.
Gmina Sztum zamierza wykonać Lokalny Plan Rewitalizacji dla miasta Sztum oraz plan miejscowy dla centrum (obejmujący obszar od zamku: Plac Wolności, teren hali targowej, obszary przy ZGKiM).
Przygotowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji umożliwi pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej nie tylko gminie, ale również m.in. administratorom zasobów mieszkaniowych, jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, których przedstawiciele niejednokrotnie wyrażali swoje zainteresowanie pozyskaniem środków z Unii Europejskiej.
Plan miejscowy jest równie istotny, ponieważ inwestycje z udziałem środków UE musza być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ponadto jego opracowanie usprawni obsługę mieszkańców w zakresie wydawania decyzji.
Szacunkowy koszt realizacji projektu dla gminy Sztum to 210 tys. zł, z czego75% planuje się pozyskać z programu INTERREG III B.
W przypadku uzyskania dofinansowania z programu INTERREG III B, realizacja projektu rozpocznie się latem 2005 r.
W związku z faktem, iż termin złożenia wniosku przez partnera wiodącego upływa 7 marca 2005 r. Miasto i Gmina Sztum powinna przedłożyć uchwałę intencyjną w sprawie udziału w projekcie w możliwie najszybszym terminie.