Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXI/115/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 12 kwietnia 200 Ir. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Poleskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46, poz 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 z 2004r. Nr 25, poz. 219 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Tworzy się obwody głosowania, ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2004r. dla wyborców przebywających w szpitalu i Zakładzie Karnym:

Lp. Granice Obwodu - Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
13. Szpital – Samoddzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie ul. Reja 12
14. Zakład Karny – Zakład Karny w Sztumie ul. Nowowiejskiego 14

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich.
Aby umożliwić głosowanie osobom przebywającym w dniu wyborów w szpitalu lub w Zakładzie Karnym należy utworzyć tam obwody głosowania. Komisja d/s społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.