Urząd Miasta i Gminy
Uchwała Nr XXX/184/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie budżetu gminy na 2005 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zmianami), art. 22 ust. 4, art. 48, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 110 ust.1 i 2, art. 112, art. 116 ust.1 i 4, art. 117 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i 2,
art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), art. 28 ust. 3 w związku z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.708.293 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.210.010 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
w wysokości 2.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości. 180.000 zł

§ 2


1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29.921.404 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę 26.564.301 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 11.701.075 zł
- dotacje 977.570 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami 5.210.010 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wydatki na obsługę długu gminy. 325.350 zł

b) wydatki majątkowe 3.357.103 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
a) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej 2.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. 180.000 zł

4. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz wydatki
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3


1. Ustala się deficyt w wysokości 3.213.111 zł
finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody
- załącznik Nr 9,
a) Przychodami w kwocie 3.716.711 zł
z tytułu:
- kredytów lub pożyczek, 2.000.000 zł
- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. 1.716.711 zł

b) Rozchodami w kwocie 503.600 zł
z tytułu:
- spłat rat kredytów i pożyczek. 503.600 zł

§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 5


Uchwala się plany przychodów i wydatków:
a) zakładu budżetowego,
b) środków specjalnych,
jak w załączniku Nr 11.

§ 6


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 7


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości. 300.000 zł


§ 8


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty 7.500.000 zł

c) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty 2.500.000 zł

d) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,

e) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu z wyjątkiem zmian dotyczących § 4010, 4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Objaśnienia do Projektu Budżetu na rok 2005 określa załącznika nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Plan wydatków w poszczególnych działach określa załącznik nr 2.

Załączniki Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załączniki Nr 6, 7 i 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załączniki Nr 9, 10, 11 i 12 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004