Urząd Miasta i Gminy w Sztumie


Uchwała Nr XXII/120/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Sejmikiem Samorządowym Województwa Pomorskiego.

Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. w Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.)-

Rada miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1


Wyrażam zgodę na zawarcie porozumienia z Sejminiem Samorządowym Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 517 w m. Czernin".

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


W roku 2002 w m. Czernin przeprowadzono częściowy remont drogi Nr 517. Położono nowe krawężniki , jedną warstwę nawierzchni bitumicznej, zatoki autobusowe. Nie wykonano drugiej warstwy asfaltu, tzw. ścieralnej oraz chodników z uwagi na brak środków finansowych. Mieszkańcy Czernina zgłaszają konieczność budowy chodnika, ponieważ piesi poruszają się po jezdni stwarzając poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Pobocze nie nadaje się do użytku, szczególnie po opadach deszczu lub w okresie zimy. Podjęci niniejszej uchwały da możliwość rozpoczęcia rozmów z właścicielem drogi (Samorząd Województwa Pomorskiego) w sprawie wspólnej realizacji zadania. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.