Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/181/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.857.157 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.708.000 zł

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/151/04 z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
i środków specjalnych na rok 2004” zgodnie z załącznikiem Nr 3.


Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 84.227 zł z tytułu wpływów pozostałości środków
z wydatków niewygasających 2003 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” na sfinansowanie opracowania studium wykonalności wraz z oceną
i raportem oddziaływania na środowisko.

II. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/151/04 z dnia
5 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004” dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM) o kwotę 50.750 zł w związku z planowanym uzyskaniem zwiększonych wpływów z tytułu usług zleconych do wykonania zakładowi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004