Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/165/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. Nr 43, poz. 753)
Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.


1.Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sztum :

1) Od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 571,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 779,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 934,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
- od 12 ton i poniżej 15 ton - 1.142,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.246,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 19 ton - 1.142,00 zł
- od 19 ton i poniżej 23 ton - 1.453,00 zł
- od 23 ton i poniżej 25 ton - 1.662,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.972,00 zł

c) o liczbie osi – cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 25 ton - 1.350,00 zł
- od 25 ton i poniżej 27 ton - 1.557,00 zł
- od 27 ton i poniżej 29 ton - 1.765,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton - 2.232,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie
- od 12 ton i poniżej 15 ton - 1.142,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.292,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 19 ton - 1.142,00 zł
- od 19 ton i poniżej 23 ton - 1.453,00 zł
- od 23 ton i poniżej 25 ton - 1.662,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.972,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 25 ton - 1.350,00 zł
- od 25 ton i poniżej 27 ton - 1.557,00 zł
- od 27 ton i poniżej 29 ton - 1.765,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton - 2.452,80 zł

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 727,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 831,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 934,00 zł

5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie
- od 12 ton i poniżej 18 ton - 1.038,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton - 1.350,00 zł
- od 25 ton i poniżej 31 ton - 1.662,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.869,00 zł
b) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.869,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.336,00 zł

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie
- od 12 ton i poniżej 18 ton - 1.038,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton - 1.350,00 zł
- od 25 ton i poniżej 31 ton - 1.662,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.937,76 zł
b) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.869,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.548,65 zł

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 260,00 zł

8) Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
a) o liczbie osi- jedna
- od 12 ton i poniżej 18 ton - 312,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton - 363,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 519,00 zł
b) o liczbie osi – dwie
- od 12 ton i poniżej 28 ton - 363,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton - 779,00 zł
- od 33 ton i poniżej 38 ton - 1.246,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.557,00 zł
c) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 38 ton - 934,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.246,00 zł

9) Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
a) o liczbie osi- jedna
- od 12 ton i poniżej 18 ton - 312,00 zł
- od 18 ton i poniżej 25 ton - 363,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 580,00 zł
b) o liczbie osi – dwie
- od 12 ton i poniżej 28 ton - 363,00 zł
- od 28 ton i poniżej 33 ton - 877,00 zł
- od 33 ton i poniżej 38 ton - 1.333,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.754,00 zł
c) o liczbie osi – trzy
- od 12 ton i poniżej 38 ton - 973,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.322,00 zł

10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.038,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.557,00 zł

2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8, 9 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r.

3. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 :
- lit. a) - 521,00 zł
- lit. b) - 729,00 zł
- lit. c) - 884,00 zł
b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 :
- lit. a) - 677,00 zł
- lit. b) - 781,00 zł
- lit. c) - 884,00 zł
c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 – 210,00 zł
d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10 :
- lit. a) - 988,00 zł
- lit. b) - 1.507,00 zł

§ 2.


Traci moc uchwała Nr XV/82/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie :


Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. ogłoszony w Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) obliguje Rady Gmin do określenia stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794).
Roczna stawka podatku dla środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie może być niższa od stawek kwotowych określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. Nr 43, poz. 753).
Stawki podatku od środków transportowych na 2005r. ustalono podwyższając stawki przyjęte przez Radę Miejską na 2004r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów 2004r. tj. o 3,2% , za wyjątkiem
środków transportowych, dla których górna granica stawki podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów – przyjęto odpowiednią stawkę minimalną.
Przy ustalaniu stawek zastosowano zróżnicowanie w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi, rodzaju zawieszenia oraz roku produkcji poszczególnych pojazdów.
Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od środków transportowych.