Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/163/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794 z 2004r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1. OD GRUNTÓW:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,62zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1ha powierzchni 3,50zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,19zł

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,54zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej 17,31zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 8,33zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,61złe) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2
powierzchni użytkowej 5,98zł

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XV/80/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. ogłoszony w Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zmianami) w art.5 ust.1 nadała radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794 z 08 listopada 2004r.)
Stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania ustalono podwyższając stawki kwotowe przyjęte przez Radę Miejską na 2004r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów 2004r. tj. 3,2% , za wyjątkiem :
- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ,
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .
Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.