Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXV/140/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2004 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art.68 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ze zmianami )
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1


W uchwale Nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 43 poz. 851), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach „ w wysokości” skreśla się wyrazy „80 %” a w to miejsce wpisuje się wyrazy „ 96 %”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie

Uchwałą Nr XVI/93/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, Rada Miejska w Sztumie udzieliła spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w wysokości 80% .
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sztumie wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie bonifikaty, spółdzielniom mieszkaniowym przy nabyciu własności zabudowanych gruntów oddanych jej w użytkowanie wieczyste , w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy określenie zasad zbycia nieruchomości oraz udzielenia zgody na bonifikatę od ceny ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.