Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XX/109/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 marca 2004 roku


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst w 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1


Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do niesienia pomocy osobom dotkniętym tym nałogiem.
W programie Gminnej Komisji na 2004 rok uwzględniono przede wszystkim zadania związane z problemami podstawowych uzależnień ludzi młodych, często niestety dzieci i młodzieży szkolnej - uzależnień nie tylko od alkoholu, ale także od narkotyków, leków i palenia tytoniu.
Właśnie dlatego działania informacyjne i edukacyjne kierowane są do szkół i przedszkoli. Konkursy wiedzy, prelekcje, przedstawienia teatralne, rozpowszechnianie broszur, plakatów i ulotek będą podstawowymi przedsięwzięciami kierowanymi do młodych ludzi. Konkretna pomoc w walce z nałogiem kierowana będzie do osób dorosłych dotkniętych alkoholizmem i ich rodzinom.
W programie ujęto sprawdzone formy pomocy, polegające na rozmowach motywujących do leczenia w poradniach i Centrum Psychiatrii, prowadzeniu wywiadów środowiskowych, stałych dyżurów specjalistów oraz wypożyczalni fachowej prasy, literatury i filmów i bieżącej współpracy z grupami samopomocowymi i organizacjami pozarządowymi.

Załącznik