Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/192/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 .
Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst w 2000 roku w Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.


Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiZałącznik nr 1Uzasadnienie.


Zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do niesienia pomocy osobom dotkniętych tym nałogiem.
W programie Gminnej Komisji na rok 2005 roku uwzględniono przede wszystkim zadania związane z problemami podstawowych uzależnień często dzieci i młodzieży szkolnej.
Udział dzieci i młodzieży w koloniach i na obozach sportowo-wypoczynkowych z programem profilaktycznym, rozmowy z dyżurującym psychologiem oraz rozpowszechnianie broszur, plakatów i ulotek będą podstawowymi przedsięwzięciami kierowanymi do ludzi młodych. . Właśnie dlatego działania informacyjne i edukacyjne kierowane są do szkół.
Konkretna pomoc w walce z nałogiem kierowana będzie do osób dorosłych, dotkniętych alkoholizmem i ich rodzinom. Są to sprawdzone formy pomocy , polegające na rozmowach motywujących do leczenia w poradniach i Centrum Psychiatrii, dyżurach specjalistów i zapoznawaniu z fachową literaturą oraz współpracą z działającymi grupami wsparcia i organizacjami pozarządowymi.