Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/223/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały nr XXXI /192/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst z 2002 roku w Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.


W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXI /192/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany :
w dziale II, pkt 4 :
1) w kolumnie 3 po wyrazach „lekarza psychiatry” dodaje się „ i psychologa”
2) w kolumnie 4 skreśla się wyrazy „( 30 opinii rocznie x 140,-zł)”

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r w sprawie trybu powoływania biegłych , zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz. U Nr 183 poz.1895 z 2004 r) stwierdza że biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są : lekarz psychiatra i psycholog .
Osoba , wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , jest poddawana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu . Wynik tych badań ma służyć sądowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia o obowiązku poddania się przez tą osobę leczeniu odwykowemu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r w dziale II punkt 4 przewiduje wydawanie opinii tylko przez biegłego lekarza psychiatrę i określa, że w bieżącym roku wydanych zostanie 30 opinii po 140 zł każda. Wobec powyższego zasadnym jest wprowadzenie zmian w programie i podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji d/s Społecznych.