Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVII/159/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 5 listopada 2004 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami).

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:
W uchwale Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:
§ 1


1. W § 2 ust. 1 pkt 3 skreśla się treść: „z wyłączeniem lokali i nieruchomości o których mowa w § 4a ust.1”.
2. W § 4 ust. 1 skreśla się treść: „z zastrzeżeniem lokali i nieruchomości wymienionych w § 4a ust. 2”.
3. § 4a otrzymuje brzmienie:
1. Przyznaje się prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości ich najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych o przeznaczeniu użytkowym pod warunkiem, że nie zalegają z opłatami na rzecz administratora i Gminy.
2. Cenę lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych o przeznaczeniu użytkowym ustala się w wysokości nie niższej niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, która jest płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
3. Nabywca pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. zawarcia aktu notarialnego, wyceny nieruchomości, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz założenia księgi wieczystej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski