Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXII/118/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 maja 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na terenie miasta i gminy Sztum oraz miasta Malborka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 pkt 7a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Paragraf 3 uchwały Nr XX/107/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na terenie miasta i gminy Sztum oraz miasta Malborka , otrzymuje brzmienie : „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Pismem Nr PN.III.EK.0911/22/04 z dnia 28 kwietnia br. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wniósł zastrzeżenie do treści § 3 uchwały. Stosownie do przepisów art. 13 pkt 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym nie ogłasza się uchwał wyrażających wolę zawarcia porozumienia, ale samo porozumienie. W związku z powyższym należy dokonać zmiany treści § 3 przedmiotowej uchwały. Piorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.