Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/209/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXXI/277/97 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 1997 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Sztum.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/209/2005 z dnia 30 marca 2005