Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr III/7/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2002 roku


w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych na terenie miasta i gminy Sztum.


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Wprowadza się następujące opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie:

  • w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - 65,-zł miesięcznie
  • w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sztumie - 65,- zł miesięcznie
  • w Publicznym Przedszkolu w Czerninie - 60,-zł miesięcznie

§ 2


Zwolnienie z odpłatności za dany miesiąc może nastąpić na pisemny wniosek rodziców w przypadku ciągłej nieobecności dziecka co najmniej przez okres 1 miesiąca.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Uzasadnienie:


Zwiększenie stawek opłaty za świadczenie usług przez przedszkola podyktowane jest wzrostem kosztów utrzymania.
W 2001 roku na utrzymanie przedszkoli poniesione zostały wydatki w wysokości 1.669.715,23 zł. Wpływy z opłaty stałej w 2001 roku wyniosły 178.215,-zł. Udział rodziców w kosztach utrzymania przedszkoli w 2001 roku wyniósł 10,7%.
Przewidywane wydatki na utrzymanie przedszkoli w 2002 roku wynoszą 1.923.999,-zł. Wpływy z opłaty stałej przewiduje się w wysokości 186.550,-zł, co stanowi 9,7% ogólnych wydatków.
W związku z tym, iż przewidywane koszty utrzymania przedszkoli w 2002 roku rosną o 15,2% w stosunku do 2001 roku, a udział rodziców w kosztach wynosi 9,7% proponuje się wzrost opłaty stałej o 5,-zł.