Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/20/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 1 lutego 2001 rokuw sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2003 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się plany – główne tematy pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2003 rok wymienionych w § 1 w ust. 1 – 6 uchwały nr II/3/2002 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2002 roku z wyłączeniem Komisji Statutowo – Regulaminowej.
Plan pracy komisji stanowią załączniki od nr 1 – 5 niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rady Miejskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.