Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIV/73/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zliczonych do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art.18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art.118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148), art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


w § 10 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2000 r. dodaje się punkt 2a brzmiący w sposób następujący:
„Wnioski o dotację na realizację zadań w roku 2004 przyjmowane są przez właściwe referaty Urzędu Miasta i Gminy Sztum do dnia 25 listopada 2003 r. w celu merytorycznego zaopiniowania”.

§ 2


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski.Uzasadnienie:

Zmiana terminu składania wniosków o dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu merytorycznego zaopiniowania wynika z tego, że organizacje o charakterze turystycznym i sportowym skupiające młodzież szkolną potrzebują więcej czasu na ocenę sytuacji i planowanie przedsięwzięć w nowym roku szkolnym. Zadania organizacji pozarządowych stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnej społeczności poprzez fakt skupiania najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Wielka aktywność oraz dobre rozeznanie istniejących problemów, a także elastyczność w działanie i wiarygodność takich inicjatyw w środowisku lokalnym stanowi gwarancję powodzenia tych przedsięwzięć i coraz szersze grono działaczy. Jest, więc znakomitym sposobem na realizację wielu zadań gminy ze względu na potencjał merytoryczny tych organizacji w rozpoznaniu potrzeb i ocenie dotychczasowych działań oraz tworzeniu nowych rozwiązań. W związku z tym zasadne jest przesunięcie terminu składania wniosków o dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy celem stworzenia im możliwości ubiegania się o dotację i realizację zamierzonych przedsięwzięć publicznych.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.