Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/188/20042004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę.

§ 2


W przypadku innych, niż określonych w § 6 zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają przepisy niniejszej uchwały.

§ 3


Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 4


Podstawowym trybem zlecania zadań publicznych, jest otwarty konkurs ofert, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do konkursu ofert oprócz organizacji wymienionych w § 1 mogą również przystąpić jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 5


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum określa i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy:
1) zakres i rodzaj zadań własnych, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom,
2) formę zlecenia zadań oraz wysokość środków publicznych na realizację poszczególnych rodzajów zadań.

§ 6


W przypadku zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005” oraz wymieniona ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7


Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),
2) posiada własny rachunek bankowy,
3) działalność statutowa podmiotu gwarantuje fachową realizację zleconego zadania,
4) zapewni własny wkład w realizację oferowanego zadania,
5) jest podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
6) prowadzi działalność o charakterze publicznym na terenie Miasta i Gminy Sztum lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 8


1. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadań, o których mowa § 2, mogą być przeznaczone tylko na jego finansowanie lub dofinansowanie i stanowić będą część kosztów realizacji zadań wykonywanych przez te podmioty.
2. Dotacje nie mogą być wydatkowane w szczególności na:
a) realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Sztum z innego tytułu,
b) zakup nieruchomości,
a) pokrycie kosztów stałych działalności podmiotu,
b) zadania inwestycyjne i remontowo- budowlane,
c) prowadzenie działalności gospodarczej.
3. W przypadku dofinansowania realizacji zadania publicznego, podmiot ubiegający się o jego realizację zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym pochodzącym ze źródeł spoza budżetu gminy na poziomie minimum 30% kosztów całkowitych zgłoszonego projektu.
Wkład własny może stanowić w szczególności:
1) wkład finansowy,
2) wkład materiałowy,
3) praca wolontariuszy.

§ 9


1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę, Burmistrz Miast i Gminy Sztum powołuje Komisję konkursową oraz uchwala regulamin pracy Komisji konkursowej.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
6. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się, w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.

§ 10


1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi oferta podmiotu ubiegającego się o realizację zadań gminy.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru,
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres,
4) statut (umowę spółki).
4. Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11


1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) sprawdza staranne i terminowe wywiązanie się przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Miasto i Gminę Sztum.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgłoszona została jedna oferta.
3. Komisja konkursowa obowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w uchwale oraz w ogłoszeniu, o którym mowa § 9 ust. 5. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 12


Z przebiegu otwartego konkursu ofert Komisja konkursowa sporządza protokół zawierający opinię o najkorzystniejszej ofercie oraz z pozostałą dokumentacją konkursową przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 13


1. Decyzję o zleceniu zadania oraz przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia wszystkich oferentów oraz ogłasza informację w siedzibie organów gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 14


1. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym niniejszą uchwałą, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
5. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
6. Ramowy wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15


Realizując zlecone przez gminę zadania publiczne podmioty, o których mowa § 1, są zobowiązane do:
1) pisemnego informowania z 7-dniowym wyprzedzeniem odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy wyznaczonych do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
2) informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również – stosownie do charakteru zadania – poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum.

§ 16


Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

§ 17


Dotacja może być przekazana w jednej lub w kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.

§ 18


Burmistrz Miasta i Gminy zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
4. Na podstawie protokołu Burmistrz Miasta i Gminy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do Zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonych terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację.

§ 19


1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i dostarczyć w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie organów gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń na okres 30 dni od dnia przyjęcia.
4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację przeznaczono na inne cele niż określone w umowie Burmistrz Miasta i Gminy odmawia przyjęcia sprawozdania, odstępuje od umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.
5. W przypadku częściowego wykonania zadania dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.
6. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
7. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 20


W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo ubiegania się o dotację z budżetu powiatu przez okres 3 kolejnych lat oraz jest zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.

§ 20


W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwała zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 21


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 22


Traci moc uchwała Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 października 2000 roku w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz Uchwała Nr XIV/73/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000r. dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

§ 23


1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


UZASADNIENIE:


Nowe regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) spowodowały wiele zmian w obowiązujących przepisach. Zmianie uległy przy tym przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a w szczególności art. 118 ust. 2 tej ustawy. Art. 118 ustawy w nowym brzmieniu stanowi m. in., iż podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie:
1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z wyżej wymienionym podmiotem,
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
W związku ze zmianą art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, art. 23 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożył na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał wydanych na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie art. 23 ust. 2, do wymagań związanych z wykonaniem zadań w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004