Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/229/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 27.779.443 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.421.451 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami:
851 „Ochrona zdrowia” i 852 „Pomoc społeczna”.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/219/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/214/05 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/214/05 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/219/2005 w sprawie zmian w budżetu gminy na 2005 r.
pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.


Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 , 2 , 3, 4 i 5
do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 30.000 zł w związku o otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na remont drogi gminnej w Gościszewie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

2) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
o kwotę 24.599 zł w związku z podpisaną umową z Euroregionem Bałtyk na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie Forum Samorządowe – Spojrzenie na Wschód”. Całkowity koszt projektu planowany jest
w wysokości 40.128 zł w tym dofinansowanie z Euroregionu Bałtyk 24.599 zł (6.100 EURO) i udział gminy 15.529 zł,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 4.000 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr WFOŚ/D/II-16.E/83/2005 na dofinansowanie zadania
pn. „Program ochrony pomników przyrody w Gminie Sztum”. Całkowity koszt zadania zaplanowano w kwocie 8.000 zł w tym dofinansowanie WFOŚiGW – 4.000 zł i udział gminy 4.000 zł ( z GFOŚiGW).

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” kwotę 3.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń pomocy społecznej w związku z rezygnacją z dotacji Klubu Honorowych Dawców Krwi w Sztumie w powodu rozwiązania klubu.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/219/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2005” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie” w rubryce „Planowana wartość inwestycji w zł” było 8.000.000 jest 8.812.476 (zwiększenie o 812.476 zł). Powyższa zmiana wynika z konieczności aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/214/05 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.
pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” w dziale:
1. 700 rozdz. 70005 w zadaniu „Budownictwo komunalno – socjalne” w rubrykach:
1) „Ogółem limit wydatków w zł” było 1.000.000 jest 187.524 (zmniejszenie o 812.476 zł),
2) „Planowane nakłady – I rok 2006 - ogółem wydatki w zł” było 930.000 jest 117.524 (zmniejszenie o 812.476 zł), „środki własne” było 930.000 jest 117.524 (zmniejszenie o 812.476 zł).

2. 801 rozdz. 80110 w zadaniu pn. „Budowa hali sportowej z widownią
i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie”
w rubrykach:
1) „Ogółem limit wydatków w zł” było 8.000.000 jest 8.812.476 (zwiększenie o 812.476 zł),
2) „Planowane nakłady – I rok 2006- ogółem wydatki w zł” było 5.038.394 jest 5.850.870 ( zwiększenie o 812.476 zł), „środki własne” było 1.392.145 zł jest 2.204.621zł (zwiększenie o 812.476 zł),

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji kosztorysów inwestorskich inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z widownią
i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie”, a tym samym zabezpieczeniem w budżecie środków na realizację w/w inwestycji.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/214/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” w pozycji 2 - zadanie
pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie” w rubrykach:
1) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)” było 8.000.000 jest 8.812.476 (zwiększenie
o 812.476 zł),
2) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem (zł)- krajowy wkład publiczny” było 3.743.620 jest 4.556.096(zwiększenie
o 812.476 zł),
3) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy” było 2.526.280 jest 3.338.756 (zwiększenie o 812.476 zł),
4) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2006” było 5.038.394 jest 5.850.870 (zwiększenie o 812.476 zł),

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji kosztorysów inwestorskich a tym samym zabezpieczeniem w budżecie środków na realizację inwestycji.

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/219/05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. „Plany przychodów
i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 4.445 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w SP nr 2 (350 zł), SP w Czerninie (3.650 zł), SP w Nowej Wsi (40 zł) i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie (405 zł) z tytułu udostępnienia pomieszczeń szkolnych, zorganizowanej imprezy (festynu)
i odszkodowania za uszkodzone mienie. W/w dochody zostaną przeznaczone na remont łazienek i zakup sztandaru dla SP w Czerninie, zakup szyb do Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII/229/05 z dnia 6 lipca 2005 r.
Załącznik Nr 2, 3 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII/229/05 z dnia 6 lipca 2005 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII/229/05 z dnia 6 lipca 2005 r.