Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała NrIV/12/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. w Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami ) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na poziomie 4,60 zł. ( słownie : cztery zł. 60/100 ) za 1 m2 zajętej powierzchni.

§ 2


Zwalnia się z opłaty targowej pawilony hali targowej, objęte umowami dzierżawy.

§ 3


Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez upoważnionego inkasenta.

§ 4


Wynagrodzenie inkasenta określa umowa o inkaso opłaty targowej zawierana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Traci moc uchwała Nr XXIX/232/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadała radom gmin uprawnienia do określania wysokości stawek opłaty targowej. Po przeprowadzeniu analizy inkasa tej opłaty oraz faktu, że w roku 2002 obowiązywały stawki opłaty z roku 2001 proponuje się podniesienie stawek opłaty targowej o planowany wskaźnik inflacji.