Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/185/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje :

§ 1


Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010 w formie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Joachim Majewski
UZASADNIENIE:


Z uwagi na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w roku 2004 wykreśla się z tabeli finansowej PRL-u poniższe zadania pn.:
- budowa progów zwalniających na ul. Polnej
- adaptacja byłej szkoły na mieszkania w Postolinie
- urządzenie „SKATE PARK”
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul Kwidzyńskiej i Fiszera etap I

Z uwagi na mniejsze wydatki poniesione w roku 2004 na zadaniu pn. Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacją gimnazjum w Sztumie zachodzi konieczność zmiany całkowitej wartości inwestycji. Planowana wartość przed zmianą wynosi 8.002.880,00 po uwzględnieniu rzeczywistych wydatków w roku 2004 wynosi 7.999.997,00 zł.

W związku ze zmianami w wydatkach poniesionych w roku 2004 dotyczących zadania Budowa infrastruktury technicznej „Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gm. Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego” skorygowano kwoty składające się na całkowitą wartość zadania. Udział środków własnych uległ zmniejszeniu z kwoty 491.491,00 zł na 491.490,00 zł, zmniejszono planowany udział funduszy strukturalnych z 1.550.602,00 zł na 1.550.600,00 zł i zwiększono wartość dofinansowania z budzetu państwaz kwoty 206.747,00 zł na 206.750,00 zł.

W związku z zakończeniem prac nad dokumentacją i kosztami realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia społecznego i gospodarczego, określającymi zakres rzeczowy i wartościowy, zachodzi konieczności skorygowania nakładów rzeczowych planowanych do poniesienia. Planowany koszt przed zmianą wynosi 8.976.790,00 po 11.898.572 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców oraz radnych dotyczących planowanych inwestycji pn.
- rozbudowa wodociągów wiejskich m. Gościszewo w latach 2004 – 2006 dokonuje się zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia z roku 2006 na rok 2005
- budownictwo komunalno – socjalne przeznacza się 70.000 zł na opracowanie dokumentacji w roku 2005, a w roku 2006 kwotę 930.000 zł

Z uwagi na zmniejszenie środków na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Os. Na Wzgórzu w Sztumie dokonuje się zmiany wartości przedsięwzięcia na kwotę 105.000 zł na rok 2005 .

Z uwagi na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa placów zabaw z zakupem urządzeń w roku 2004 pn. zmienia się wartość środków z 180.000 na 150.000 zł. Wykonano place zabaw w Sztumie ,Czerninie i Gościszewie.

Z uwagi na zwiększenie środków w budżecie gminy na n/w zadania inwestycyjne:
- budowa infrastruktury technicznej Osiedle Przyleśne w Czerninie etap I o kwotę 50.000z ł na rok 2005
- modernizacja ul. Sienkiewicza przy Zakładzie Energetycznym o kwotę 65.100 zł na rok 2005
dokonuje się zmian w wartościach przedmiotowych przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/185/2004 z dnia 30 grudnia 2004