Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
UCHWAŁA Nr XXVI/146//2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 października 2004 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 67ust. 3 i art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ze zmianami )
Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje :

§ 1


W uchwale Nr XXIII/130/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 98 poz.1761 z 2004r.) wprowadza się następujące zmiany :

1)w § 1 pkt. 2 skreśla się zapis „80 %” a w to miejsce wpisuje się „96 %”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie


Rada Miejska w Sztumie uchwałą nr XXV/140/ 2004 z dnia 28 sierpnia 2004 roku wprowadziła zmianę do Uchwały nr XVI/93/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku i tym samym wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 96 % przy sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.
W uchwale Nr XXIII/130/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Rada Miejska w Sztumie wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.
Osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz właściciele domów jednorodzinnych są również zainteresowani nabyciem prawa własności gruntu, którego są użytkownikami wieczystymi.
W celu zapewnienia równych praw wszystkim właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych proponuje się aby przy tego typu sprzedaży udzielać bonifikatę w równej wysokości .