Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/212/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/128/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Sztumie u c h w a l a , co następuje :

§ 1.


Uchyla się uchwałę Nr XXIII/128/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz jego rodzaju i asortymentu.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiU z a s a d n i e n i e :


W związku ze znacznym wzrostem kradzieży metali żelaznych i nieżelaznych w tym: znaków drogowych, przewodów elektrycznych, napowietrznych linii energetycznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kratek ściekowych, pokryw studni kanalizacyjnych i burzowych na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, Rada Miejska podjęła uchwałę, która stworzyła prawne możliwości pozyskiwania informacji o osobach sprzedających złom, źródłach jego pochodzenia i rodzaju. Uchwała zaczęła obowiązywać od 15 sierpnia 2004 roku.
W dniu 25 września 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 25 lipca 2004 r. Nr 116, poz. 1208), która określiła zasady obowiązujące prowadzącego punkty zbierania odpadów metali przy przyjmowaniu tych odpadów. Wprowadziła ona zapisy, które były zawarte w uchwale Rady Miejskiej.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.