Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/93/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami),

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od kwoty stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości ustaloną zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność gminy Sztum pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

§ 2


Należność z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego tj. spółdzielni mieszkaniowych podlega jednorazowej zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 3


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz zawarciem umowy sprzedaży ponosi spółdzielnia mieszkaniowa.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Obowiązujący od 15 stycznia 2003 roku Art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszcza możliwość udzielania bonifikaty, spółdzielniom mieszkaniowym przy nabyciu własności zabudowanych gruntów oddanych jej w użytkowanie wieczyste, w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Członkowie spółdzielni mogą ubiegać się o prawo własności mieszkania wraz z prawem własności udziału do ziemi. Opierając się na tej podstawie spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła z wnioskiem o nabycie własności ziemi po zastosowaniu bonifikaty.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co do właściwości rady gminy należy określenie zasad zbycia nieruchomości oraz udzielenia zgody na bonifikatę od ceny ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego oraz komisji d/s. Społecznych.