Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIII/204/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.760.501 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.041.081 zł

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się załącznik pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 3.280.580 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4 i 5
o niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale
801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 66.235 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego z wydatków niewygasających 2004 r. pn. „Szkoła Podstawowa Nowa Wieś - dachy”.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę 66.235 zł.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71013„Prace geodezyjne
i kartograficzne” o kwotę 3.843 zł z tytułu wpływów pozostałości środków z wydatków niewygasających 2004 r. z przeznaczeniem
na usługi geodezyjne, które nie zostały wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej określającej wydatki niewygasające 2004 r. (28.02.2005 r.). Usługi nie wykonano w określonym terminie w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, brakiem rozporządzenia i opinii Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 10.322 zł w celu przekazania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwróconych w 2005 r. nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2004 r. wraz z należnymi odsetkami.

III. Dokonuje się rozszerzenia części opisowej wydatków w dziale:
1. 630 „Turystyka’ rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach wydatków bieżących w kwocie 19.600 zł ujmuje się dofinansowanie projektu pn. „Rowerem przez Żuławy i Powiśle – rozwój
i promocja nowej atrakcji turystycznej – szlaków rowerowych”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu przez Euroregionu Bałtyk wkład własny gminy wyniesie 1.200 zł,
2. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł wpisuje się „zakup m.in.: nagród w konkursach: recytatorskim, potraw i ozdób świątecznych, pucharów, kwiatów, dyplomów, art. spożywczych. W/w zakupy związane są ze spotkaniami okolicznościowymi oraz aktywizacją środowiska kobiecego gminy Sztum”.
3. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w ramach wydatków bieżących w kwocie 3.200 zł wpisuje się „zakup m.in.: pucharów, kwiatów, dyplomów, nagród za osiągnięcia sportowe, art. spożywczych na spotkania ze sportowcami”.

IV. Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/191/2005 pn. „ Plan wydatków majątkowych na rok 2005” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w celu dostosowania do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006” ( tytuł projektu może maksymalnie zawierać do 100 znaków) zadania inwestycyjne pn.:
1. „Aktywizacja społeczno- kulturalna w środowisku popegerowskim poprzez adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w miejscowości Czernin oraz urządzenie miejsc wypoczynku wokół świetlicy” otrzymuje brzmienie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Czerninie i urządzenie przy niej miejsc wypoczynku”,
2. „Sport z tradycjami na wsi- budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin” otrzymuje brzmienie „ Budowa boiska sportowego i adaptacja pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin”,
3. „Tworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych w delcie Wisły i Nogatu -budowa placu zabaw i boisk sportowych oraz miejsc wypoczynku w miejscowości Biała Góra” otrzymuje brzmienie „Budowa placu zabaw, boiska sportowego i miejsc wypoczynku w delcie Wisły i Nogatu w Białej Górze”.

V. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004
w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2005” obowiązującym od 1.01.2005 r. do 31.03.2005 r. dokonuje się korekty stanu środków obrotowych - środków pieniężnych na dzień 01.01.2005 r. i 31.12.2005 r. środków specjalnych zgodnie ze stanem faktycznym oraz zwiększa się plan wydatków w związku z uzyskaniem ponadplanowych przychodów w miesiącu grudniu 2004 r. oraz w styczniu i lutym 2005 r. z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

VI. W związku z likwidacją środków specjalnych wprowadza się obowiązujący od 1.04.2005 r. załącznik Nr 6 pn. „Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/203/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie utworzenia rachunków własnych jednostek budżetowych .
W związku z utworzeniem rachunków dochodów własnych – ustalone na dzień ich utworzenia zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których zostały utworzony te rachunki, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tych rachunków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005