Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/194/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 r.w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.


Na podstawie art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zm.), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Traci moc uchwała Nr 54/2000 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania zachodzi potrzeba określenia kryteriów i dostosowania regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
Zgodnie z art. 49 – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) nagrody przyznaje się w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 r.